Νόμος 2168/1983

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέματα

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2168.Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

'Αρθρο 1

'Εννοια όρων - 'Εκταση εφαρμογής

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:

α. 'Οπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα ή χημικές ουσίες ή ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου, όπως και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα.

Περισσότερα: Νόμος 2168/1983

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

· Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών

· Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασίαχορήγησηςαδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών

· Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίωνκαι κατόχων όπλων σκοποβολής

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5, εδάφιο ά, 3 παρ. 7, 6 παρ. 7, 7 παρ., 2 εδάφιο έ, 10 παρ. 7 και 21 του ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" (Α'-147), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2334/1995 (Α'-184).

Περισσότερα: Κ.Υ.Α. 4325-1999

Κ.Υ.Α. 1016/60/6δ

Κ.Υ.Α. 1016/60/6-δ

(ΦΕΚ Β΄ 69/27.01.2003)

Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών
πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.

 

Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5, εδάφιο α', 3 παρ. 7, 6 παρ. 7, 7 παρ. 2 εδάφ. ε', 10 παρ. 7 και 21 του Ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" (Α΄14 7), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2334/1995 (A 184).

Περισσότερα: Κ.Υ.Α. 1016/60/6δ

Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιβ

Παράταση ισχύος, ανανέωση αδειών πυροβόλων
ραβδωτών όπλων σκοποβολής(2004).

ΚΥΑ 1016/60/6ιβ (ΦΕΚ 69 τ. Β’ 16/12/2003)
Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων του ενός και μοναδικού άρθρου της ΚΥΑ καθορίζεται ότι:

α. Η ισχύς των αδειών κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής, που έληξαν ή λήγουν από 16.12.2003 και μέχρι 31.12.2004, παρατείνεται μέχριτην ημερομηνία αυτή.

Περισσότερα: Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιβ

Κ.Υ.Α. 1016/60/6-ιη

(ΦΕΚ 155 τ. Β’ 08/02/2005)

Παράταση ισχύος, ανανέωση αδειών κατοχής πυροβόλων
ραβδωτών όπλων σκοποβολής (2005).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων της ΚΥΑ καθορίζεται ότι:

’ρθρο 1

1 Παρατείνεται μέχρι την 30/06/2005 η ισχύς των αδειών κατοχής και οπλοφορίας ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις της 4325/1999 απόφασής μας (Β΄ 400) και παρατάθηκε η ισχύς τους με την 1016/60/6-ιβ΄ από 15/12/2003 ομοίας μας (Β΄ 1872).

Περισσότερα: Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιη